Allmänna villkor för kursdeltagare

1. Inledande bestämmelser

Dessa allmänna villkor (nedan kallade “Villkoren”) gäller för varje individ som deltar på kurser och utbildningar inom texturerat hår (nedan kallade “Deltagare”) som tillhandahålls av Urban Academics AB med org. nr 559202–3948 (nedan kallad “Urban Academics”) genom fysiska eller digitala möten eller förinspelat videomaterial. Deltagaren och Urban Academics är nedan gemensamt refererade till som “Parterna” och var och en för sig som “Part”.

Dessa Villkor innehåller bland annat bestämmelser som gäller för all användning av Utbildningsmaterialet som ägs och tillhandahålls av Urban Academics.

Godkännande: Dessa Villkor ska godkännas av varje Deltagare före eller senast i samband med kursstart. Deltagare som inte godkänner dessa Villkor, får inte delta på Urban Academics kurser.

Elektronisk kommunikation: Deltagaren godkänner att Urban Academics förmedlar information, dokumentation och handlingar avseende Kurs ifråga via e-post, SMS eller annan form av elektronisk kommunikation till de angivna kontaktuppgifterna.

2. Definitioner

Deltagaren: Fysisk person som är registrerad deltagare av kurs som Urban Academics tillhandahåller, exempelvis: lärare, stylister, frisörer m.fl.
Kurs: En eller flera kurser som Deltagaren är anmäld till och som tillhandahålls av Urban Academics.
Beställaren: Den part som Urban Academic debiterar för Kursen.
Tredje part: Annan än Beställaren, Deltagaren eller Urban Academics.
Webbplatsen: urbanacademics.se
Utbildningsmaterial: Allt skriftligt, muntligt, elektroniskt, inspelat eller annat material, oavsett format, med anknytning till Urban Academics Kurser eller verksamhet, som tillhandahålls och ägs av Urban Academics. Exempelvis videoinspelningar, ljudinspelningar, texter, bilder, dokument, böcker, tekniker, know-how (kunskap) m.m.
GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

3. Kursanmälan och avbokning

Kursanmälan är bindande för Deltagaren, från det att antagningsbekräftelse skickats till Deltagaren eller Beställaren. Vid Deltagares avbokning som sker utan godtagbart skäl inom 72 timmar före kursdagen, utgår följande avbokningsavgifter:

  • 990 SEK för fysiska kurser.
  • 1500 SEK för onlinekurser där docka och produkter redan har skickats till Deltagare.

Med ”godtagbart skäl” avses exempelvis sjukdom som styrks genom läkarintyg.

4. Reservation för ändringar

Urban Academics förbehåller sig rätten att:

  • ställa in eller senarelägga ett planerat moment (exempelvis föreläsning) om undervisaren skulle insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå.
  • ersätta en föreläsare med, enligt Urban Academics bedömning, likvärdig föreläsare vid tillfälle av sjukdom eller annat förhinder.
  • ställa in eller senarelägga Kurs vid exempelvis men ej uteslutande force-majeurehändelser, för lågt deltagarantal eller andra oförutsedda händelser.
  • ändra kurslokal, schema och liknande.

5. Certifikat

Krav: För att en Deltagare ska få ett certifikat, behöver denne delta på Kursen, genomföra och slutföra samtliga moment inklusive uppnå ett godkänt resultat enligt undervisarna. Eventuellt ytterligare krav om exempelvis deltagande på Recap-tillfälle (gäller enbart lärare), framgår på webbplatsen intill information om Kursens innehåll.

Ansvar: Deltagaren ansvarar ensamt och tillfullo för att bevara certifikatet. Urban Academics ansvarar inte för att föra ett register över utfärdade certifikat och ansvarar inte för att bekräfta Deltagares deltagande i Kurs eller mottagande av certifikat i efterhand.

6. Användning av utbildningsmaterial och sekretess

Tekniker och kunskap: Deltagaren förbinder sig att inte, själv eller genom annan, i utbildningssyfte vidareförmedla teknikerna och know-how (kunskap) de har lärt sig genom Kurs eller på annat sätt låta sina egna utbildare/anställda/medarbetare eller Tredje part använda dessa tekniker och know-how för att utbilda andra personer (Obs. detta gäller ej lärare på skolor i förhållande till eleverna).

Sekretess: Deltagaren ska behandla allt Utbildningsmaterial och all övrig information som delges av Urban Academics i samband med Kurs (”Utbildningsinformation”), med full sekretess. Deltagare i egenskap av stylister och/eller frisörer får inte använda eller dela med sig av Utbildningsinformation till andra som inte har deltagit på Kursen. Det som anges i detta avsnitt gäller oavsett om Utbildningsinformationen ifråga är skriftlig, muntlig elektronisk och oavsett om den märks såsom ”konfidentiell” eller inte.

Följande undantag förs från ovanstående:

  • Deltagare i egenskap av lärare som går en Kurs i syfte att därefter kunna utbilda sina elever, får använda Utbildningsinformationen för att utbilda eleverna, men ej delge Utbildningsinformationen till någon annan eller utbilda andra lärare eller tredje part genom att använda Utbildningsinformationen.

Denna sekretessförbindelse gäller från och med Deltagarens godkännande av Villkoren och tillsvidare, utan någon begränsning i tiden. Eventuella undantag från sekretessen kan enbart ske genom Urban Academics föregående skriftliga medgivande i varje enskilt fall.

7. Live-streaming kurser

Urban Academics tillhandahåller live-streaming kurser via internet, genom vid var tid anvisad digital lösning (nedan kallat “Live-streaming Kurser”).Tillgången till Live-streaming Kurs inklusive Utbildningsmaterial är personbundet till varje enskild anmäld Deltagare. Inloggningsuppgifterna som används för tillgång till Live-streaming Kurser ska behandlas med fullständig sekretess.

Deltagaren ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för deltagande av Live-streaming Kurser, genom att bland annat själv tillhandahålla dator med modern prestanda och virusskydd samt internetuppkoppling med erforderlig kapacitet för att kunna tillgodogöra sig Live-streaming Kurser.

Urban Academics är fri från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att Deltagarens tillträde till Live-streaming Kurser hindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott och störning eller upphörande av Deltagarens uppkoppling mot internet eller liknande. Bristande tillgång till Webbplatsen eller Live-streaming Kurs på grund av avbrott, underhåll, fel eller liknande ger inte Deltagaren rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

8. Nyttjanderätt och immateriella rättigheter

Urban Academics äger samtliga immateriella rättigheter tillhörande sin verksamhet och sina tjänster/Kurser, såsom exempelvis men ej uteslutande, varumärket ”Urban Academics”, Utbildningsmaterialet, publicerat material och texter på Webbplatsen, inspelat videomaterial och ljudinspelningar tillhörande Live-streaming Kurser samt övriga Kurser m.m. Urban Academics överför eller överlåter inga av sina immateriella rättigheter till Deltagaren eller någon annan fysisk eller juridisk person med anledning av dessa Villkor.

Det är inte tillåtet att omformulera Utbildningsmaterial, ändra eller ta bort Urban Academics logotyp eller bilder från Utbildningsmaterial eller liknande. Enbart de personer som har deltagit på Urban Academics Kurs, har rätt att använda Utbildningsmaterial eller annat material som tillhör Urban Academics eller dennes licensgivare.

Genom att godkänna dessa Villkor, garanterar Deltagaren att inte kopiera, sälja eller på något annat sätt använda Utbildningsinformationen, Live-streaming Kurser i kommersiella sammanhang, såvida inte annat uttryckligen framgår av avtalet.

Ovan angivna bestämmelser gäller från och med Deltagarens godkännande av Villkoren och tillsvidare, utan någon begränsning i tiden.

9. Avtalsbrott

Om Deltagaren bryter mot dessa Villkor eller gör sig skyldig till intrång i Urban Academics upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, har Urban Academics rätt att kräva och erhålla skadeståndsersättning från Deltagaren samt rätt att vidta ytterligare rättsliga åtgärder på grund av avtalsbrottet. Deltagaren ansvarar för samtliga krav eller anspråk som riktas mot Urban Academics på grund av Deltagarens avtalsbrott och ska hålla Urban Academics fullt skadeslös.

10. Friskrivning

Deltagaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera. Urban Academics friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller andra skador som uppstått för Deltagaren eller för någon Tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Webbplatsen, Utbildningsmaterialet eller Kurs i övrigt, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

11. Personuppgiftsbehandling

Urban Academics är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs av Urban Academics eller för Urban Academics räkning, i den mån Urban Academics bestämmer medel och ändamål med behandlingen. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

Deltagarens personuppgifter, såsom namn och personnummer, kommer att behandlas av Urban Academics, med stöd i den rättsliga grunden Avtal, för att bland annat tillhandahålla Kurs till Deltagaren på avtalat sätt samt för att kunna fullgöra sina övriga avtalsenliga förpliktelser.

12. Befrielsegrunder

Part är befriad från sina åtaganden och ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför Parts kontroll på grund av exempelvis, men inte uteslutande, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, större olyckshändelse, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller liknande force-majeurehändelser.
Part som vill åberopa befrielsegrund enligt denna klausul, ska utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten om det. När hindret upphör, ska Parterna genast skriftligen meddelas om det och förpliktelserna ska, om möjligt, fullgöras på avtalat sätt.

13. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i avtalsvillkoren skulle befinnas vara ogiltigt av allmän domstol, skiljedom eller annan behörig domstol, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet blir ogiltigt. Istället ska endast den bestämmelsen befinnas vara ogiltig och Urban Academics ska formulera en ny bestämmelse för att bevara Villkorens syfte, struktur och anda.

14. Tillämplig lag och tvist

Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Stockholm.