Användarvillkor

1. Inledning

Dessa användarvillkor (nedan kallade “Villkoren”) ska accepteras av varje individ som skapar ett användarkonto på webbplatsen www.urbanacademics.se (nedan kallade ”Användaren”), som ägs och tillhandahålls av Urban Academics AB med org. nr 559202–3948 (nedan kallad ”Urban Academics”). Användaren och Urban Academics är nedan gemensamt refererade till som “Parterna” och var och en för sig som “Part”.

2. Definitioner

Kurs: En eller flera kurser som tillhandahålls av Urban Academics.
Tredje part: Annan än Användaren eller Urban Academics.
Webbplatsen: urbanacademics.se
Utbildningsmaterial: Allt skriftligt, muntligt, elektroniskt, inspelat eller annat material, oavsett format, med anknytning till Urban Academics Kurser eller verksamhet, som tillhandahålls och ägs av Urban Academics. Exempelvis videoinspelningar, ljudinspelningar, texter, bilder, dokument, böcker, tekniker, know-how (kunskap) m.m.
GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

3. Användarkonto och ansvar

Individer kan skapa ett Användarkonto till Webbplatsen. Användarkontot är personbundet till den enskilda namngivna fysiska personen som Användarkontot tillhör. Detta innebär att Användaren inte får dela sina inloggningsuppgifter eller göra Användarkontot tillgängligt för någon annan fysisk eller juridisk person.

Användaren ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för tillgång till Webbplatsen och nyttjande av Användarkontot (exempelvis dator, surfplatta, mobiltelefon, internetuppkoppling m.m.).

Användaren ansvarar ensamt för att skydda sina inloggningsuppgifter och för de aktiviteter som vidtas genom av Användarkontot. Vid intrång, eller försök till intrång, ska Urban Academics omedelbart kontaktas via e-post och inloggningsuppgifterna ska omedelbart ändras.

Användaren ska följa Urban Academics vid var tid gällande instruktioner avseende användning av Webbplatsen, och försäkrar att Webbplatsen endast ska användas i enlighet med dessa Villkor.
Användningen av Webbplatsen och Utbildningsmaterialet sker på Användarens egen risk och av fri vilja. Utbildningsmaterialet tillhandahålls utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

Användaren åtar sig att hålla Urban Academics skadeslös för det fall att någon Tredje part ställer krav på ersättning på grund av att Användaren har agerat i strid med dessa Villkor, gällande lagstiftning eller på grund av intrång i Tredje parts rättigheter.

Om Användaren bryter mot bestämmelse i dessa Villkor, har Urban Academics rätt att avsluta Användarkontot utan någon som helst konsekvens till nackdel för Urban Academics.

4. Ansvarsbegränsning och friskrivning

Urban Academics ansvarar inte för tillgängligheten, fel eller brister, virus, avbrott, störningar, bildkvalitet eller liknande som kan härröras till Tredje part eller Webbplatsen. Supportärenden hänförliga till Webbplatsen hänvisas till Urban Academics.

Urban Academics kan inte hållas ansvariga för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som finns via Webbplatsen eller Utbildningsmaterialet. Användaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Det lämnas inga garantier om att Webbplatsen eller att de valda digitala lösningarna som används för Live-streaming Kursernas utförande, kommer att vara fria från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. Urban Academics ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Webbplatsen. Urban Academics kan inte hållas ansvariga för tekniska fel, virus, andra fel hänförliga till digitala lösningars funktionalitet eller liknande.

Urban Academics har rätt att stänga av tillgången till Webbplatsen för underhåll, för att skydda Webbplatsen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Urban Academics behöver inte meddela när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Webbplatsen eller Live-streaming Kurs på grund av avbrott, underhåll, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

Urban Academics friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller andra skador som uppstått för Användaren eller för någon Tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Webbplatsen, Utbildningsmaterialet eller tjänsten i övrigt, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning ändrar eller inskränker dock inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Ovan angivna bestämmelser gäller från och med Användarens godkännande av Villkoren och tillsvidare, utan någon begränsning i tiden.

5. Statistik och anonymiserade data

Urban Academics har rätt att anonymisera personuppgifter och samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av Webbplatsen. All äganderätt till anonymiserade data tillfaller Urban Academics, som har rätt att använda sådan data utan begränsning i tiden inklusive rätt att använda anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av sina tjänster.

6. Avtalsbrott

Om Användaren bryter mot dessa Villkor eller gör sig skyldig till intrång i Urban Academics upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, har Urban Academics rätt att kräva och erhålla skadeståndsersättning från Användaren samt rätt att vidta ytterligare rättsliga åtgärder på grund av avtalsbrottet. Användaren ansvarar för samtliga krav eller anspråk som riktas mot Urban Academics på grund av Användarens avtalsbrott och ska hålla Urban Academics fullt skadeslös.

7. Personuppgiftsbehandling

Urban Academics är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs av Urban Academics eller för Urban Academics räkning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

Användarens personuppgifter, såsom namn och personnummer, kommer att behandlas av Urban Academics, med stöd i den rättsliga grunden Avtal, för att bland annat tillhandahålla Kurs till

Användaren på avtalat sätt samt för att kunna fullgöra sina övriga avtalsenliga förpliktelser.

Mer information om vår personuppgiftsbehandling finns att läsa i integritetspolicyn.

8. Befrielsegrunder

Part är befriad från sina åtaganden och ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför Parts kontroll på grund av exempelvis, men inte uteslutande, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, större olyckshändelse, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller liknande force-majeurehändelser.

Part som vill åberopa befrielsegrund enligt denna klausul, ska utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten om det. När hindret upphör, ska Parterna genast skriftligen meddelas om det och förpliktelserna ska, om möjligt, fullgöras på avtalat sätt.

9. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i avtalsvillkoren skulle befinnas vara ogiltigt av allmän domstol, skiljedom eller annan behörig domstol, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet blir ogiltigt. Istället ska endast den bestämmelsen befinnas vara ogiltig och Urban Academics ska formulera en ny bestämmelse för att bevara Villkorens syfte, struktur och anda.

10. Tillämplig lag och tvist

Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Stockholm.